Välkommen till Estancia

Tel: +46 (0)371 333 50

Vi säljer och tillhandahåller produkter inom heminredning. För att bidra till en hållbar ekologisk framtid har vi tagit vårt ansvar och upprättat ett miljöledningssystem, där vi säkrar att vi använder jordens resurser på ett miljöriktigt sätt och att vi uppfyller den miljölagstiftning och andra bindande krav som vi berörs av.

 

Vi arbetar med att ständigt minska vår miljöpåverkan och skydda miljön genom att förebygga förorening till mark, vatten och luft. Detta gör vi genom att aktivt:

 

  • Öka medvetenheten hos våra medarbetare och leverantörer,
  • Beakta livscykelperspektivet vid inköp och bedömning av miljöaspekter.
  • Välja produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt,
  • Hantera avfall som uppstår så att det kan tas om hand på rätt sätt,
  • Tillämpa försiktighet där risk för förorening finns,
  • Hushålla med resurser som t ex. råmaterial och andra insatsvaror,
  • Effektivisera påverkan från våra transporter.

 

Genom att arbeta med ovanstående anser vi att vi bidrar till en god miljöutveckling. När kunden väljer oss så väljer de ett företag som värnar om miljön.