Kvalitetspolicy

 

Vi säljer och tillhandahåller ramar och väggdekoration. Vi arbetar för ett långsiktigt och nära samarbete med våra kunder. I detta samarbete är vårt mål att vi ska vara lyhörda för kunders och andra intressenters önskemål, behov och krav. Våra tjänster ska kännetecknas av hög servicegrad. Detta uppnår vi genom att:

 • Erbjuda fantastisk service så att kunden alltid känner sig välkommen och nöjd där målet är att få återkommande kunder.
 • Leverera produkter som överträffar kundens förväntningar.
 • Arbeta proaktivt genom att identifiera risker och möjligheter som kan uppkomma i vår verksamhet.
 • Leda, engagera och motivera alla medarbetare så att de blir delaktiga i organisationens utveckling och framdrift.
 • Vidta åtgärder för att ständigt förebygga fel och mänskliga misstag samt leverera i rätt tid.
 • Arbeta med att optimera och förbättra våra processer för att bli effektivare och minska våra kostnader.
 • Vi följer tillämpliga lagkrav inom miljö och kvalitet samt andra aktuella krav inklusive spårbarhetskrav (FSC®) som gäller för verksamheten.

Med ovanstående anser vi att vi ständigt kan förbättra vårt arbetssätt för att i framtiden fortsätta vara en attraktiv samarbetspartner.

 

VD

Johannes Malmström

 

Miljöpolicy

Vi säljer och tillhandahåller ramar och väggdekoration. För att bidra till en hållbar ekologisk framtid har vi tagit vårt ansvar och upprättat ett miljöledningssystem, där vi säkrar att vi använder jordens resurser på ett miljöriktigt sätt och att vi uppfyller den miljölagstiftning och andra bindande krav som vi berörs av.

Vi arbetar med att ständigt minska vår miljöpåverkan och skydda miljön genom att förebygga förorening till mark, vatten och luft. Detta gör vi genom att aktivt:

 • Öka medvetenheten hos våra medarbetare och leverantörer,
 • Beakta livscykelperspektivet vid inköp och bedömning av miljöaspekter.
 • Välja produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt,
 • Hantera avfall som uppstår så att det kan tas om hand på rätt sätt,
 • Tillämpa försiktighet där risk för förorening finns,
 • Hushålla med resurser som t ex. råmaterial och andra insatsvaror,
 • Effektivisera påverkan från våra transporter.

Genom att arbeta med ovanstående anser vi att vi bidrar till en god miljöutveckling. När kunden väljer oss så väljer de ett företag som värnar om miljön.

VD

Johannes Malmström

SNABB LEVERANS

Beställning skickas
inom 1–2 dagar

KUNDSERVICE

Ring oss på
0371 333 50

ISO 9001 & 14001

Vi är kvalitet- och
miljöcertifierade